Crna Mlaka – geografska istraživanja 2021. i 2022. godine

Nakon iskazanog interesa od strane JU Zeleni prsten Zagrebačke županije za rješavanjem hidroloških problema Crne Mlake (ponajprije smanjivanja dotoka vode), tijekom 2021. i 2022. godine izrađene su dvije studije. Terenska istraživanja, geoprostorne i hidrološke analize izradili su stručnjaci Zavoda za fizičku geografiju Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Tijekom 2021. godine izrađena je Inicijalna studija hidroloških, hidromorfoloških i geomorfoloških obilježja slijeva Crne Mlake. Cilj je bio izraditi analizu stanja odabranih abiotičkih elemenata okoliša tj. primarnih elemenata koji utječu na površinsko otjecanje i vodni režim određenog područja. Iako su s aspekta javne ustanove zaštićena područjima i područja ekološke mreže relevantne prostorne jedinice, u analizi hidroloških, hidromorfoloških i geomorfoloških obilježja one neće dati potpune rezultate. Iz tog razloga prostor istraživanja proširen je na analizu slijeva bazena Crne Mlake. Granice su mu određene pomoću digitalnog modela reljefa rezolucije 5×5 m.

Tijekom izrade studije prepoznati su specifični prostorni problemi koji uzrokuju promjene u bilanci vode u ribnjacima Crna Mlaka i okolnim aluvijalnim šumama. Još jedan od identificiranih problema u istraživanom području su i promjene krajobraza koje negativno utječu na bilancu vode u slijevu. Elementi klime su izdvojeni kao mogući čimbenici promjena. Potrebno ih je dodatno analizirati u adekvatnom vremenskom periodu kako bi se utvrdile moguće promjene koje utječu na istraživani prostor.

Tijekom 2022. godine istraživanje je nastavljeno, a rezultat je Hidrološka studija ribnjaka Crna Mlaka. Ciljevi studije bili su hidromorfološke analize, terenska mjerenja radi utvrđivanja potencijalnih gubitaka vode duž vodotoka, analiza okolišnih parametara, izdvajanje ključnih problema i problemskih lokacija te predložiti mjere poboljšanja stanja.

Pregledna karta istraživanog područja koje je podijeljeno na cjelokupni slijev Crna Mlake i neposredno uže područje Crne Mlake.

(c) Geografski odsjek // Prirodoslovno-matematički fakultet // Sveučilište u Zagrebu

2023.